Undervisningsväsendet

Undervisningsväsendets rapport innehåller uppgifter om kostnader och deltagande när det gäller småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt utbildningen på andra stadiet. Rapporten innehåller dessutom information om uteslutning, sökande till fortbildning och THL:s skolhälsoenkät.

På första fliken beskrivs undervisningsväsendets nettodriftskostnader i Statistikcentralens statistik om driftsekonomi per uppgift (driftskostnader – driftsintäkter) samt rapporter från Utbildningsstyrelsens finansieringssystem om utbildning på andra stadiet. Nettodriftskostnaderna har beroende på uppgift ställts i proportion till kommunens hela befolkning eller olika åldersgrupper. För förskoleundervisning har kostnaderna ställts i proportion till antalet 6-åringar i kommunen och för grundläggande utbildning till antalet 7–15-åringar. I visualiseringarna av kostnaderna för småbarnspedagogik har kostnaderna ställts i proportion till antalet barn som deltar i olika omsorgsformer inom småbarnspedagogiken. I vyerna för utbildning på andra stadiet kan man själv välja vilken mätare som ska granskas ur filtermenyn. Vyerna för utbildning på andra stadiet har delats in enligt utbildningsarrangör i kommuner och samkommuner och privata arrangörer, som man kan ändra med knapparna längst upp på sidan.

På fliken Användning av tjänster beskrivs deltagandet i småbarnspedagogik per tjänsteform, deltagande i förskoleundervisning, storleken på årskurser och läroanstalter och behovet av särskilt stöd i grundläggande utbildning samt antalet studerande och ämnesval på gymnasiet och antalet studerande i yrkesutbildning.

Den tredje fliken innehåller nyckeltal och vyer kopplade till risken för uteslutning, särskilt stöd och THL:s skolhälsoenkät. Till jämförelseanalysen mitt på sidan kan man välja variabler från filtren upptill i bilden för x-axeln och y-axeln och för att skala storleken på bollen.

Längst ner på sidan finns visualiseringar av relationen mellan studerande/lärare på andra stadiet per landskap.