Resultatuppgifter

Statens planering och uppföljning som dokument

Planeringen och uppföljningen av de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas verksamhet och ekonomi samt den tillhörande styrningen genomförs huvudsakligen i dokumentform. Vid verksamhets- och ekonomiplanering, resultatstyrning, budgetering och rapportering om väsentliga frågor upprättas och publiceras dokument enligt föreskrifter och anvisningar från statsrådet, finansministeriet och Statskontoret.

De för statens resultatstyrning mest betydelsefulla planerna är förvaltningsområdenas mål, resultatavtalen mellan ministeriet och de ämbetsverk och inrättningar som tillhör förvaltningsområdet samt den av riksdagen godkända statsbudgeten. Den viktigaste uppföljningsinformationen är bokslutet och särskilt verksamhetsberättelsen, som beskriver verksamhetens resultat och utveckling samt dess inverkan på samhällelig påverkan, och ministeriets ställningstaganden till bokföringsenhetens bokslut. Resultatuppgifterna är förvaltningsområdenas och ämbetsverkets resultatmål och utfallet av dessa. Uppgifterna uppdateras i de resultatstyrda ämbetsverken.

Enligt 12 a § (1096/2009) i lagen om statsbudgeten (423/1988) är bokföringsenheter republikens presidents kansli och ministerierna samt som funktionellt och ekonomiskt ändamålsenliga helheter ämbetsverken, inrättningarna och andra organ. Ämbetsverk som hör till en bokföringsenhet kan även kallas för resultatstyrda ämbetsverk. Resultatstyrda ämbetsverk kan ställa upp egna mål för verksamheten och ekonomin.

Statskontorets bestämmelse om dokument gällande planering och uppföljning samt information om resultatet i Statens rapporteringstjänst