Statsekonomins kassaflödesanalys

Statsekonomins finansieringsanalysis i form av en kassaflödesanalys presenteras från och med januari 2022 med hjälp av 2020 års ändrade elimineringsförfarande. Kalkylen har sammanställts från den eliminerade kalkylen för statens ämbetsverk och inrättningar, den eliminerade kalkylen för fonder utanför budgetekonomin samt sammanlagda elimineringar mellan dessa. Elimineringen täcker effekterna av intäkter och kostnader samt ömsesidiga fordringar och skulder.

Rapporten är indelad i fem tabeller: egen verksamhet, överföringsekonomi, investeringar, finansiering samt förändring av likvida medel. Siffror i rapporten presenteras med en miljon euros noggrannhet.

I den första kolumnen presenteras statsekonomins eliminerade inflöde från början av året. Följande kolumn anger föregående års motsvarande inflöde från början av året. I de två sista kolumnerna presenteras statsekonomins förändring jämfört med tidpunkten året innan i euro och i procent.