Personaluppgifter

Statens personalinformation bygger på uppgifter från Arbetsgivarens personalinformationssystem Tahti. Det är frågan om arbetsgivarens statistikregister som följer statistiketiska principer och uppgifter på individnivå rapporteras inte. Därför syns antalet inte på rapporten om det är < 3. Siffrorna uppdateras varje månad.

Med rapporten nedan kan du granska personalantalet, årsverken, personalens ålders- och könsfördelning samt personalens tidsbestämda och fasta anställningsförhållanden samt uppgifter om hel- och deltidsarbete inom statsbudgeten för hela statens del eller för valt förvaltningsområde, bokföringsenhet, resultatstyrt ämbetsverk eller arbetsgivarämbetsverk vars uppgifter du vill granska.


Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet ansvarar för alla uppgifter i delen Personaluppgifter, med undantag av statens personalberättelse.

Kontaktuppgifter:
Rapportering/Tahti-tjänsten
tahti(at)palkeet.fi