Statsförvaltningens ABC

I avsnittet Statsförvaltningens ABC har termer och förklarande texter sammanställts för att göra det lättare att tyda uppgifterna om statens ekonomi, personal och resultat.

Ackumulation

Med ackumulation avses det totala utfallet av utgifter eller inkomster under budgetåret.

Affärsbokföring

Affärsbokföring (eller bokföring) är ett system för obligatorisk registrering och beräkning av ett företags ekonomiska transaktioner. Resultatet blir ett bokslut.

Inom staten talar man för tydlighets skull alltid om affärsbokföring (och inte enbart bokföring) till skillnad från budgetbokföringen.

Affärsbokföringskonto (ABF-konto)

Konton som används inom affärsbokföringen. Statskontoret administrerar kontoplanen för de affärsbokföringskonton som används vid bokföringsenheterna.

Affärsverk

Om de statliga affärsverken och deras verksamhet föreskrivs i lagen om statliga affärsverk, och deras uppdrag fastställs i lagarna om respektive affärsverk. De statliga affärsverken definieras som företaget och de ingår inte i statens budgetekonomi.

Anslag

Penningsumma som anvisas för ett eller flera användningsändamål. Det finns olika slag av anslag (fasta anslag, förslagsanslag, reservationsanslag, villkorliga anslag och ofördelade anslag). Användningsändamålet för ett anslag anges antingen verbalt eller genom momentets sifferkod.

Arbetsgivarverket

Inom arbetsgivarverksamheten vid statens personaladministration används en noggrannare klassificering än bokföringsenheter och resultatstyrda ämbetsverk, nämligen arbetsgivarverket. Arbetsgivarverket är inget administrativt självständigt ämbetsverk. Begreppet arbetsgivarverk används bland annat i Arbetsgivarens personaldatasystem Tahti.

Avdelning

 En avdelning är en del av inkomstposterna . Den är indelad enligt art och består av kapitel.

Beräknade inkomster

De beräknade inkomsterna är en  del av statsbudgeten där en uppskattning görs över inkomsterna för budgetåret. De beräknade inkomsterna inkluderar även lån.

Bokföringsenhet

De ämbetsverk och inrättningar som ingår i statsförvaltningen har delats in i cirka 65 bokföringsenheter. Ibland används förkortningen BFE om bokföringsenheter.

Budgetbokföring

Budgetbokföringen inkluderar budgetkonton, konton för reservationsanslag och övriga konton som Statskontoret fastställer. Med budgetbokföringen säkerställs och bekräftas att statsekonomin följer den budget som riksdagen beslutat om.

Budget

I statsbudgeten uppskattas statens intäkter och utgifter under följande år. Utgiftssidan i budgeten fördelar sig efter förvaltningsområde i huvudtitlar och inom varje huvudtitel i kapitel och moment. På intäktssidan talar man om avdelningar i stället för huvudtitlar. Riksdagen beslutar om budgeten.

När talvärden anges för budgeten i rapporterna avses beräknade inkomster eller utgifter i den ursprungliga budgeten.

Budgetekonomin

Del av statsfinanserna vars inkomster och utgifter ingår i statsbudgeten. Budgetekonomin inkluderar inte de fonder som står utanför budgeten eller affärsverk och statsägda bolag.

Fondekonomi

Med termen fondekonomi avses fonder utanför budgetekonomin. Se nedan termen Fond utanför budgetekonomin.

Fond utanför budgetekonomin

Fonderna utanför budgeten är en del av statsfinanserna och består av fonder som lyder under statsrådet . Denna del regleras inte i statsbudgeten. Staten har sammanlagt elva fonder utanför budgetekonomin, exempelvis Statens pensionsfond, Statens bostadsfond och Statsgarantifonden.

Förslagsanslag

Förslagsanslag är anslag som beviljas för ett år och som inte kan överföras till senare år, men som kan överskridas med tillstånd av vederbörande ministerium efter ett bestämt förfarande (ansökan om tillstånd för överskridande).

Förordningen om statsbudgeten

I förordningen om statsbudgeten föreskrivs bland annat om uppgörandet av statsbudgeten samt förfaranden för inkomster och utgifter.

Förvaltningsområde

Ett förvaltningsområde bildas av ett enskilt ministerium tillsammans med underlydande ämbetsverk och inrättningar. Statsförvaltningen är indelad i tolv förvaltningsområden.

Gällande budget

Med den gällande budgeten avses budgeten för budgetåret och eventuella tilläggsbudgetar.

Huvudtitel

En huvudtitel är en del av anslagen. Den är indelad enligt förvaltningsområde och består av kapitel.

Kapitel

Ett kapitel är en del av en avdelning eller huvudtitel och består av moment.

Kontogrupp

Med kontogrupper avses kontogrupper inom affärsbokföringen, exempelvis personalkostnader eller hyror, under vilka flera konton inom affärsbokföringen samlats.

Konton i budgetbokföringen (BBF-konton)

Kontona inom budgetbokföringen och deras innehåll ska motsvara statsbudgeten och dess detaljerade indelning. Statskontoret sammanställer och publicerar varje år de detaljerade indelningar av budgeten som ministerierna har fastställt i Kontoplanen för statens budget, där budgetkontona för budgetåret i fråga ingår.

Kvar

Andel tillgängliga anslag som förblivit oanvänd under budgetåret eller andel som inte inkommit enligt de beräknade inkomsterna för budgetåret.

Moment

Ett moment är en del av ett kapitel och består av en beslutsdel och en förklaringsdel som gäller anslag eller inkomstposter. Det sammanlagda antalet moment i statsbudgeten är cirka 600.

Nettoutfall

Den totala nettoanvändningen av anslag under budgetåret och eventuella reservationsanslag från föregående år. Eller på motsvarande sätt de totala intäkterna för budgetåret.

Omkostnad

Omkostnader är ett utgiftsslag i statens budgetekonomi med vilket staten finansierar verksamheten vid ett ämbetsverk eller en inrättning.

Omkostnadsmoment

Moment enligt uppgift under vilket  anslag anvisas för de konsumtionsutgifter som föranleds av verksamheten vid ett ämbetsverk eller en inrättning eller för anskaffning av produktionsfaktorer med lång verkningstid.

Reservationsanslag (två- eller treårigt reservationsanslag)

Ett reservationsanslag är ett fast anslag som kan användas under högst de två följande budgetåren.

Resultatstyrt ämbetsverk

De ämbetsverk och inrättningar som hör till en bokföringsenhet kan också kallas resultatstyrda ämbetsverk. Resultatstyrda ämbetsverk kan ges specifika resultatmål för verksamheten och ekonomin.

Statsekonomi

Se statsfinanser

Statsfinanser

Del av den offentliga ekonomin, består av statens budgetekonomi och fonderna utanför statsbudgeten. Ibland hänförs även statens affärsverk till statsfinanserna.

Tillgängligt

Sammanlagt belopp anslag som är tillgängliga under budgetåret, det vill säga det totala beloppet av anslag för året i fråga samt eventuella reservationsanslag från föregående år.

Tilläggsbudget

En tilläggsbudget är en ändring av statsbudgeten där samma berednings-, tillämpnings- och uppföljningsfaser gäller som i budgetprocessen. I en tilläggsbudget kan anslagen eller de beräknade inkomsterna minskas eller ökas.

Utgift

Avser inom affärsbokföringen slutlig användning av penningmedel för anskaffning av produktionsfaktorer eller för andra ändamål. En utgift kan uppstå mot vederlag (t.ex. anskaffningar) eller utan vederlag (t.ex. statsbidrag och understöd).

Överfört reservationsanslag

Reservationsanslag som överförts från föregående år och kan användas under budgetåret.