Statsekonomins balans

Statsekonomins balans presenteras från och med januari 2022 med hjälp av 2020 års ändrade elimineringsförfarande. Kalkylen har sammanställts från den eliminerade kalkylen för statens ämbetsverk och inrättningar, den eliminerade kalkylen för fonder utanför budgetekonomin samt sammanlagda elimineringar mellan dessa. Elimineringen täcker effekterna av intäkter och kostnader samt ömsesidiga fordringar och skulder.

Rapporten är delad i sex tabeller, varav de första presenterar inkomster exklusive investeringar, utgifter exklusive investeringar samt som skillnaden mellan dessa inkomstöverskott eller inkomstunderskott. De följande tabellerna presenterar finansieringsbehov (-), nettoförändring av skulder och förändring av likvida medel. Siffror i rapporten presenteras med en miljon euros noggrannhet.

I den första kolumnen presenteras statsekonomins eliminerade inflöde från början av året. I följande kolumn anges föregående års motsvarande inflöde från början av året. I de två sista kolumnerna presenteras statsekonomins förändring jämfört med tidpunkten året innan i euro och i procent.

 

I diagrammet Statsekonomins inkomster och utgifter presenteras 12 månaders inkomst- och utgiftsglidningar från fem år (md euro). Du kan granska uppgifterna med en euros noggrannhet genom att flytta på markören ovanpå diagrammet.

I diagrammet Statsekonomins balans presenteras inkomstöverskottets/-underskottets och finansieringsbehovets 12 månaders glidningar under en tidsperiod på fem år (md euro) Du kan granska uppgifterna med en euros noggrannhet genom att flytta på markören ovanpå diagrammet.