Skatter

Rapporten Skatter har fyra flikar med kommunbestämda uppgifter om inkomstskatterna i statsbeskattningen, betalda kommunalskatter och fastighetsskatter samt uppgifter om den inkomstbas som inkomstskatt betalas för.

Progressiv inkomstskatt till staten betalas utifrån den i statsbeskattningen beskattningsbara inkomsten. Skatten fastställs utifrån en progressiv inkomstskatteskala. I rapporten kan inkomstskatter i statsbeskattningen studeras specifikt för varje kommun som ett totalbelopp, per invånare samt som utvecklingen genom åren.

Kommunernas skatteinkomster består av kommunalskatt som betalas på förvärvsinkomst, en andel av samfundsskatten och fastighetsskatt. Kommunalskatten utgör merparten av skatteinkomsterna.

Kommunalskatten är skatt som betalas till kommunerna för skattepliktiga förvärvsinkomster. Kommunen fastställer själv sin skattesats, men i inkomstskattelagarna bestäms om skatteplikten hos inkomsterna samt om avdrag som kan göras från inkomster och skatter. En del av avdragen görs både i den statliga och i den kommunala beskattningen. Kommunalskatter kan studeras specifikt för varje kommun som ett totalbelopp, per invånare samt som utvecklingen genom åren.

Fastighetsskatten är en skatt som baserar på fastighetsägande och som ska betalas varje år. Fastighetsskatten berör såväl mark som byggnader. Jord- och skogsbruksmark samt vattenområden omfattas inte av fastighetsskatten, men däremot byggnaderna på gårdsbruksenheter. Fastighetsskatten är avdragsgill i inkomstbeskattningen till den del fastigheten har använts för inkomstens förvärvande. I rapporten behandlas fastighetsskatten kommunspecifikt som ett totalbelopp, per invånare, som utvecklingen av de inkomster som kommunerna får av fastighetsskatten samt hur fastighetsskatten uppkommit enligt skattesatserna för olika fastighetstyper.

Skatteinkomstbasen består av de olika former av förvärvsinkomst som inkomstskatt ska betalas för. I rapporten granskas kommunernas inkomstbas som ett totalbelopp, per invånare samt som en tidsmässig utveckling. Vidare kan nyckeltalen granskas enligt grupp av inkomsttagare och inkomstslag. Rapporten visar också antalet kunder som inte har någon skattepliktig inkomst eller skatt att betala.