Statsekonomi

Rapporter om statsekonomins finansieringsanalysis, statsekonomins balans samt statsskulden och likvida medel beskriver statsekonomin. Med statsekonomi avses här den ekonomiska helhet som består av budgetekonomin och fondekonomin utanför budgeten.

Statsekonomins rapporter och diagram presenteras i enlighet med det ändrade elimineringsförfarandet för 2020. Kalkyler har sammanställts från den eliminerade kalkylen för statens ämbetsverk och inrättningar, den eliminerade kalkylen för fonder utanför budgetekonomin samt sammanlagda elimineringar mellan dessa. Elimineringen täcker effekterna av intäkter och kostnader samt ömsesidiga fordringar och skulder.

Filen nedan innehåller Statskontorets månadsrapport för statistikföring.

TIDSSERIER FÖR STATSEKONOMINS KASSAFLÖDESANALYS (XLS) >