Information om tjänsten - Granskaförvaltningen.fi

Information om tjänsten

Granskaförvaltningen.fi är Statskontorets tjänst för sammanställning av kommunekonomin och statsförvaltningen på samma webbplats. En första version av tjänsten lanseras den 8 januari 2020. Då tillgängliggörs uppgifter om kommunernas och samkommunernas budgetar och ekonomiplaner samt uppgifterna om statsförvaltningens ekonomi, personal och resultat. Uppgifter om utfallet för kommunernas och samkommunernas ekonomi kommer att publiceras från och med 2021.  

Rapporterna om kommunekonomin baserar sig på budgetarna och ekonomiplanerna

Vid publiceringen i januari 2020 presenteras kommunernas och samkommunernas budgetar och ekonomiplaner i tjänsten. Uppgifter om utfallet publiceras från och med 2021. Med rapporterna över kommunekonomin kan man granska uppgifterna om budgetåret för enskilda kommuner och samkommuner, jämföra uppgifterna för enskilda kommuner eller samkommuner och granska kommunerna efter landskap eller sammanställt i en helhet. Rapporter över enskilda kommuner eller samkommuner öppnas med den första kommunen eller samkommunen i rullgardsinmenyn som standardval. För jämförelserapporter är standardvalet de första kommunerna eller samkommunerna i rullgardinsmenyn. Med rapporten över kommunernas budgetar efter landskap är standardvalet alla Finlands kommuner sammanlagt. De termer som används i rapporteringen av kommunekonomin förklaras i avsnittet Kommunekonomins ABC.

Rapporterna över statsförvaltningen uppdateras varje månad

Informationen om statsfinanserna baserar sig på uppgifterna i statens centralbokföring. Rapporterna uppdateras varje månad. Den senaste uppdateringen markeras uppe till höger i rapporten. I rapporterna kan budgetar och utgifter granskas för hela staten samt efter förvaltningsområde eller per bokföringsenhet. Informationen om statens anställda baserar sig på uppgifterna i arbetsgivarens personaldatasystem Tahti. Uppgifterna uppdateras varje månad. I rapporterna kan man kontrollera antalet anställda inom staten, antalet årsverken, köns- och åldersfördelningen samt förhållandet mellan deltids- och heltidsanställningar, visstidsanställningar och fasta anställningar. Uppgifterna kan granskas för hela statens budgetekonomi eller efter förvaltningsområde, bokföringsenhet, resultatstyrt ämbetsverk eller arbetsgivarverket. Antalet anställda visas inte i tjänsten om det understiger 5. Informationen om statens resultat baserar sig på uppgifterna i statens resultatdatasystem. Uppgifterna i systemet administreras av respektive resultatstyrda ämbetsverk. De termer som används i och i samband med rapporterna förklaras i Statsförvaltningens ABC.