Statsekonomins månadsöversikt

Namnet på Statsekonomins månatliga finansieringsanalys har ändrats och heter från och med januari 2022 Statsekonomins månadsöversikt. I översikten rapporteras fortsatt förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden. Uppgifterna baserar sig på de kontouppgifter som bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten lämnar in och som upprätthålls av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning i Kieku-systemet och där uppgifterna är tillgängliga för centralbokföringen. I rapporteringen används inte de nationalekonomiska bokföringsbegrepp som Statistikcentralen använder i sin rapportering.

Översikten förnyas stegvis

I förnyelsen breddas kunskapshelheten och åstadkommas en mer lättanvänd och tillgängligare tjänst. På undersidorna till Statsekonomins månadsöversikt presenteras budgetekonomin och statsekonomin som egna rapporteringshelheter. Ändringar i innehållet har gjorts i statsekonomins kassaflödesanalys och statsekonomins balans som presenteras i enlighet med ett mer detaljerat elimineringsförfarande. Tidsserier som produceras i samband med översikten och uppgifterna för Statistikcentralens tidsseriedatabas Astika utgående både från kassaflödesanalysen publiceras i avsnittet Statsekonomi. Dessutom I avsnittet Analys av statsekonomins månadsöversikt publiceras några gånger om året uppgifter över de viktigaste händelserna i statsfinanser.

Mer information:
Mer information om Statsekonomins månatliga finansieringsanalys fås från Centralbokföringen tfn 0295 50 2000 eller per e-post
på adressen kkp (at) valtiokonttori.fi

Power BI-rapporterna och diagrammen för Statsekonomins månatliga finansieringsanalys finns på de övriga undersidorna till detta avsnitt som finns både i menyn och som sidolist nertill på sidan.