Kommunernas personal

Första fliken i rapporten Kommunernas personal nedan innehåller olika uppgifter om löntagarna i kommunernas och samkommunernas tjänst. Uppgifterna baseras på en förfrågan om månads- och timavlönade som Statistikcentralen gör och i vilken kommunerna och samkommunerna årligen anmäler uppgifter om anställningsförhållanden och löner för anställningsförhållanden som är i kraft första vardagen i oktober. Uppgifterna innehåller såväl hel- som deltidsanställda löntagare inom kommunsektorn.

Källa:

Statistikcentralen: Löner inom kommunsektorn

Rapportens andra flik innehåller kommunspecifika uppgifter om antalet pensionsförsäkrade och pensionering. Uppgifterna baseras på Fpa:s pensioneringsprognos. I prognosen har man granskat de arbetspensionsförsäkrade personer i arbets- och tjänsteförhållande i slutet av 2018, dvs. drygt 523 000 kommunanställda, som beräknas gå i ålders- (VE), delinvalid- (OTE) och invalidpension TE) de kommande åren. Till kommunanställda räknas kommunernas och samkommunernas försäkrade anställda. Dessutom kan arbetsgivaren vara ett aktiebolag som ägs av en kommun eller samkommun eller en förening eller stiftelse som grundats av dem.

Med arbetspensionsförsäkrade avses 17–68-åringar som haft ett anställningsförhållande som ackumulerar pension under en bestämd tidpunkt. Det innefattar personer i visstidsanställning och anställningen kan vara på hel- eller deltid. Statistiken innefattar också personer i olika ledigheter (föräldraledighet, alterneringsledighet, arbetsledighet el. likn.). Uppgifterna inkluderar grundskole- och gymnasielärare som arbetar inom kommunerna och som är försäkrade enligt statens pensionssystem. Regioninformationen grundar sig på kommun som de försäkrades arbetsgivare finns i. Som basuppgifter för prognosen används information om de försäkrades ålder, kön och yrke samt förverkligad pensionering de föregående åren.

Syftet med prognosen är att modellera den nuvarande personalens pensionsavgång. Därför har inte nya anställda som börjar sitt arbete i framtiden tagits i beaktande i prognosen.

Källor:

https://www.keva.fi/sv/nyheter-och-artiklar/kevas-statistik-over-pensionsavgangen-per-landskap-och-kommun-publicerad/

https://www.keva.fi/globalassets/2-tiedostot/ta-tiedostot/esitteet-ja-julkaisut/tilastotietoja-kunta-alan-elakkeista-2019-ja-vakuutetuista-2019.pdf