Informationshanteringskartan för den offentliga förvaltningen

Informationshanteringskartan för den offentliga förvaltningen är en beskrivning av ordnandet av informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen. Med hjälp av kartan kan aktörerna planera och utveckla interoperabiliteten hos informationslagren och informationssystemen inom den offentliga förvaltningen.

Syftet med kartan är att ge olika aktörer en allmän överblick över vad som avses med gemensamma informationslager hos den offentliga förvaltningen, vilka uppgifter som förs i dem och hur uppgifterna i informationslagren utnyttjas, hur uppgifter lämnas ut mellan lager och under vilka förutsättningar aktörer kan få tillgång till uppgifter för sina behov. Med hjälp av informationshanteringskartan kan aktörerna på ett bättre sätt än tidigare bedöma vilka konsekvenser omfattande administrativa eller strukturella ändringar har för de aktörer som ansvarar för informationshanteringen och för aktörernas informationshantering.

Informationshanteringskartan för den offentliga förvaltningen utgör informationsmaterial som uppdateras regelbundet. Kartan är offentligt tillgänglig och den kan användas fritt.

Innehållet i informationshanteringskartan

Informationshanteringskartan presenterar en bild av den offentliga förvaltningens informationslager och utlämning av uppgifter, liksom även av aktörer som svarar för och utnyttjar uppgifterna. Bilden baserar sig på gällande lagstiftning. Innehållet i informationshanteringskartan vidareutvecklas utifrån behoven att främja interoperabiliteten.

Materialet i informationshanteringskartan finns tillgängligt endast på finska.

Den version av kartan som publicerades i maj 2024 innehåller uppgifter om

  • den offentliga förvaltningens gemensamma informationslager: informationslagrets namn, ändamål, datainnehållet och de myndigheter som ansvarar för förvaltningen av informationslagret.
  • utlämnande av uppgifter ur den offentliga förvaltningens gemensamma informationslager: vilka uppgifter som lämnas ut, till vem och för vilket ändamål.
  • de lagstadgade uppgifterna för myndigheterna inom den offentliga förvaltningen: uppgifter för statliga ämbetsverk och inrättningar, kommuner och välfärdsområden. Statens material består av uppgifter som föreskrivits för ämbetsverk och inrättningar. I synnerhet de uppgifter som anges i speciallagen ingår tills vidare inte i materialet.

Kartan innehåller information om de informationslager som enligt lagen avsetts för gemensamt bruk inom olika sektorer. Informationen innehåller inte uppgifterna i alla särskilt föreskrivna informationslager eller uppgifter i sådana lager om vilka det inte föreskrivits särskilt på nationell nivå.

Utnyttjandet av informationshanteringskartan

Innehållet i informationshanteringskartan kan granskas via olika vyer. Uppgifterna kan också laddas ner från vyn för eget bruk.

I Informationslager-vyn presenteras uppgifter om den offentliga förvaltningens gemensamma informationslager. I vyn kan du granska ett eller flera informationslager eller alla resurser som finns på kartan. Dessutom kan du välja vilka uppgifter du vill granska i de valda informationslagren.

I Utlämnande av uppgifter -vyn presenteras information om uppgifter som lämnas ut ur informationslagren. I vyn kan du granska ett eller flera informationslager eller alla lager som finns på kartan. Du kan dessutom välja vilka uppgifter du vill granska i de valda informationslagren.

På sidan lagstadgade uppgifter presenteras separat material om uppgifterna för statens ämbetsverk och inrättningar, kommunerna och välfärdsområdena. På sidan väljs först uppgiftsmaterialet, varefter uppgifterna i omvärlden kan granskas antingen visuellt eller i tabellform.

Finansministeriet svarar i enlighet med lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019, informationshanteringslagen) för uppdateringen av informationshanteringskartan för den offentliga förvaltningen och ser till att de uppgifter som fastställts i informationshanteringskartan bildar ett enhetligt och innehållsmässigt konsekvent informationsmaterial som motsvarar kartans användningsändamål. Varje ministerium ska enligt informationshanteringslagen inom sitt ansvarsområde se till att innehållet i den offentliga förvaltningens informationshanteringskarta är uppdaterat. Ministerierna utnyttjar informationshanteringskartan vid styrningen av interoperabiliteten inom den offentliga förvaltningen, i synnerhet vid beredningen av lagstiftningen om informationslager.

Uppgifterna i kartan presenteras i huvudsak i den form som lagstiftningen och de officiella källorna anger eller som generaliseringar som härletts från dem, så att man kan säkerställa att uppgifterna kan utnyttjas. Det är bra att notera att informationshanteringskartan inte är någon primär eller i detalj upprätthållen officiell källa för informationslager eller utlämnande av uppgifter inom den offentliga förvaltningen. Användaren ska alltid i samband med utnyttjandet av uppgifterna i kartan se till att man vid förfaranden och processer för uppdatering av uppgifterna som stöder användarens egen informationshantering kan hantera situationer där de uppgifter som presenteras i kartan ändras både till sin struktur och till sitt innehåll.

Anvisningar

Detaljerade förklaringar av informationsinnehållet i informationshanteringskartan finns här (pdf).

Eftersom de begrepp och framställningsformer som används i lagstiftningen är varierande, har datainnehållet i informationslagren och datainnehållet i utlämnandet av uppgifter beskrivits med ämnesord i syfte att underlätta informationssökningen. Mer information om den indelning av uppgifter med förklaringar som använts på informationshanteringskartan (på finska, pdf).

Kartan ger en övergripande bild av informationsresurserna samt behövliga identifierare (myndigheter, informationslagrets namn, författningsnummer), med hjälp av vilka det är möjligt att hitta närmare information om olika teman. Uppgifterna i informationshanteringskartan är inte heltäckande till alla delar och det kan förekomma brister i uppgifterna.

Finansministeriet ansvarar för innehållet i  informationshanteringskartan i tjänsten granskaförvaltningen.fi.

Om du har frågor som gäller den offentliga förvaltningens informationshanteringskarta kan du kontakta finansministeriet på adressen tiedonhallintakartta@gov.fi.

Senaste uppdatering 15.5.2024


Finansministeriet ansvarar för innehållet i  informationshanteringskartan i tjänsten granskaförvaltningen.fi.

Om du har frågor som gäller den offentliga förvaltningens informationshanteringskarta kan du kontakta finansministeriet på adressen tiedonhallintakartta@gov.fi.