Dokument för statens planering och uppföljning

Planer

Regeringen fastställer ramarna för statsekonomin, dvs. taket för statsbudgetens utgifter. På finansministeriets webbplats presenteras ramarna för statsekonomin och ramförfarandet.

Ramarna för statsfinanserna

Regeringsprogrammen publiceras på Statsrådets webbplats.

ORPOS REGERINGSPROGRAM

Regeringen bestämmer om budgeten för respektive år. Finansministeriet publicerar dokumenten under budgetberedningens olika faser.

Statens budgetproposition

Uppföljningsinformation

I regeringens årsberättelse som publiceras årligen berättas om regeringens verksamhet, skötseln av statsekonomin och efterföljandet av budgeten samt om hurdana åtgärder som vidtagits enligt riksdagens beslut. Regeringens årsberättelse publiceras på statsrådets webbplats. Regeringens årsberättelse innehåller även ett utlåtande av statsfinansernas controller-funktion om att regeringens årsberättelse ger riktiga och tillräckliga uppgifter om att budgeten har följts.

Regeringens årsberättelser

Statskontoret ger sitt förslag till statens bokslut till finansministeriet innan utgången av mars. Statens bokslut bifogas till regeringens årsberättelse. Förslagen till statens bokslut publiceras på statskontorets webbplats.

Förslag till statens bokslut