Kommunernas och samkommunernas ekonomi

Var och en som bor i Finland bor i en kommun och använder de tjänster som kommunerna ordnar. Den kommunala ekonomins tillstånd inverkar i betydande grad på hurdana tjänster kommunen tillhandahåller. På den här webbplatsen kan du undersöka ekonomin i en kommun eller jämföra kommuner med varandra ur flera kommunekonomiska perspektiv.

  • Vilka ekonomiska uppgifter rapporterar kommunerna

    Kommunerna och samkommunerna rapporterar sina ekonomiska uppgifter till Statskontorets Kommunernas och samkommunernas ekonomitjänst. I ekonomitjänsten rapporteras i olika rapporteringshelheter bokslutsuppgifter, utfallsuppgifter samt uppskattnings – och prognosuppgifter. Sammanlagt finns det 12 enheter som ska rapporteras av kommuner och samkommuner. Utfallsuppgifter samlas in fyra gånger per år kumulativt för varje kvartal (KKNR), så årets sista kvartal, som rapporteras våren efter räkenskapsåret, är samtidigt bokslutsuppgifter.

Räkenskapsperiodens överskott

Räkenskapsperiodens överskott/underskott beskriver skillnaden mellan de inkomster och utgifter som uppkommit under perioden. Uppgifterna uppdateras kvartalsvis.

Bokslut

Bokslutsuppgifter rapporteras till informationstjänsten ur flera olika synvinklar. Bokslutsuppgifterna preciseras bl.a. av

  • bokslutsuppgifter per serviceklass (KKTPP). Serviceklasser är bl.a. grundläggande utbildning, småbarnspedagogik och bibliotekstjänster.
  • uppgifter om ekonomin inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning, och gymnasieutbildning (TOTT)

I TOTT-rapporteringshelheten rapporteras uppgifter om förskoleundervisning, grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet samt gymnasieutbildning för beräkning av statsandelar och ekonomisk statistik över utbildningen. I figuren presenteras verksamhetskostnaderna för den grundläggande utbildningen kommunvis.

Kommunkoncern och lånestock

Utöver primärkommunen samlas bokslutsuppgifter också in om kommunkoncerner (KKOTR) som består av en helhet som bildas av primärkommunen och de samfund som den har bestämmande inflytande över. I koncernbokslutet presenteras resultatet och den ekonomiska ställningen för hela kommunkoncernen. I koncernbokslutet beaktas alltså t.ex. skulder som upptagits av både kommunen och de bolag som kommunen äger.

Samkommun och budgetar

Samkommunerna rapporterar samma uppgifter som kommunerna. Genast i början av året rapporterar både kommunerna och samkommunerna budgetar (KTAS) för det kommande året samt uppgifter om ekonomiplanen för de två följande åren. Budget – och planuppgifterna innehåller huvudposterna i resultaträkningen och investeringsspecifikationerna samt vissa andra poster, såsom årsverken.