Dataskydd, statens gemensamma data

Personuppgifter om statens personal behandlas i lagstadgade analys- och rapporteringstjänster som ska produceras åt statsrådet och statens organisationer. I verksamheten utnyttjas uppgifter från producenterna av statens gemensamma koncerntjänster. Uppgifterna kan också utnyttjas i forskningsverksamhet.

Lagenligheten hos behandlingen av uppgifter i analys- och rapporteringstjänstuppgiften baseras i enlighet med artikel 6 punkt 1 underpunkt c i dataskyddsförordningen på den personuppgiftsansvariges rättsliga förpliktelse, som regleras i lagen om statskontoret (15.2.1991/305 2 c §) och lagen om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (8.2.2019/179 1 b §).

I analys- och rapporteringstjänstverksamheten utnyttjas uppgifter från dataregister hos producenterna av statens gemensamma koncerntjänster. De kan innehålla personuppgifter om statens personal samt i en del fall personuppgifter om leverantörer vid upphandlingar. I verksamheten kan även annan avidentifierad information samt annan offentlig information som är nödvändig för att genomföra analys- och rapporteringstjänsterna användas.

Vi behandlar personuppgifterna i enlighet med förordningar och god förvaltningssed. Personuppgifterna förvaras på en dataplattform i princip bara den tid och i den omfattning som det är nödvändigt för analysuppdragen och rapporteringen. Personuppgifterna förvaras högst ett år efter att analysfallet eller rapporteringen avslutats, om det inte finns behov att fortsätta förvaringen av samma ämne.