Kommunekonomins ABC

Avsnittet Kommunekonomins ABC består av en ordlista och förklarande texter, som underlättar tolkningen av innehåll i kommunekonomin.

Avskrivningar och värdeminskningar

Som avskrivningar framläggs alla planenligt avskrivningar i anskaffningskostnaderna för materiella och immateriella tillgångar som hör till bestående aktiva. Som värdeminskningar bokförs i kommunens eller samkommunens bokslut bland annat värdeminskningar för mark- och vattenområden som hör till bestående aktiva samt förhandsavgifter och pågående upphandlingar.

Budget

Fullmäktige ska före årets slut godkänna en budget för kommunen eller samkommunen för följande kalenderår med beaktande av koncernens ekonomiska ansvar och skyldigheter.

Budgetår

Med budgetår avses planperiodens första år. Budgetåret för rapporteringsperioden 2020 är exempelvis år 2020.

Ekonomiplan

I samband med godkännandet av budgeten ska kommunens eller samkommunens fullmäktige även godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år (planperiod).

Finansieringsandelar för investeringskostnader

Finansieringsandelar från staten, kommuner eller samkommuner, EU och andra parter för investeringskostnader.

Finansieringsintäkter- och utgifter

Under finansieringsintäkter- och utgifter anges intäkter och utgifter som hänför sig till finansieringsverksamheten.

Inkomster från överlåtelse av investeringstillgångar

Inkomster från försäljning av egendom.

Investeringsutgifter

Sammanlagt belopp för anskaffningskostnader för tillgångar som aktiverats i bestående aktiva.

Kommun

En kommun är ett offentligt samfund på lokal nivå som grundar sig på  invånarnas självstyre, och som har ett eget avgränsat område, en egen befolkning och beskattningsrätt.

Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande organ, som består av fullmäktigeledamöter som väljs i kommunalval. I städer kan man använda benämningen stadsfullmäktige.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens centrala förvaltningsorgan. Dess uppgift är att leda kommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi.

Landskap

Ett landskap är ett område som definierats av statsrådet och som består av flera kommuner

Landskapsförbund

Ett landskapsförbund är en lagstadgad samkommun vars medlemmar är de kommuner som hör till ett och samma landskap och som främjar landskapets allmänna utveckling och kommunernas samarbete.

Lånestock

Med lånestock avses lång- och kortfristigt främmande kapital med ränta. Den beräknas genom att dra av erhållna förskott samt leverantörsskulder, resultatregleringar och övriga skulder från hela det främmande kapitalet.

Penningflöde från verksamheten och investeringar

Om penningflödet från verksamheten och investeringar är positivt (ger ett överskott) anger det hur mycket av penningflödet som blir över för nettoutlåning, amortering av lån och stärkande av kassan. Ett negativt belopp (underskott) betyder att man tvingas täcka utgifterna genom att minska på de befintliga kassamedlen eller genom att lyfta mer lån.

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat är skillnaden mellan räkenskapsperiodens intäkter och utgifter, som ökar eller minskar kommunens eller samkommunens frivilliga reserveringar eller eget kapital.

Samkommun

En samkommun är ett offentligt samfund som grundats av två eller flera kommuner och som sköter uppgifter som det tilldelats av kommunerna.

Sjukvårdsdistrikt

Sjukvårdsdistriktet är en administrativ enhet inom den finländska hälso- och sjukvården, vars uppgift är att erbjuda specialiserade sjukvårdstjänster för medlemskommunernas invånare. Sjukvårdsdistrikten fastställs i lagen om specialiserad sjukvård. Enligt lagen ska varje kommun i Finland tillhöra samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt.

Skatteintäkter

Kommunens skatteintäkter utgörs av kommunalskatt,  en andel av samfundsskatten, fastighetsskatt och hundskatt. Kommunen fattar självständigt beslut om sin inkomstskatteprocent och inom de gränser som lagen ställer om fastighets- och hundskatten. Staten fattar beslut om samfundsskatteprocenten och redovisar en del av samfundsskatten till kommunerna.

Social- och hälsovårdssamkommun

Samkommun som producerar social- och hälsovårdstjänster.

Specialomsorgsdistrikt

Ett specialomsorgsdistrikt är en regional enhet vars uppgift är att erbjuda specialomsorgstjänster för personer med utvecklingsstörning inom sitt område.

Statsandel

Statsandelar är andelar som staten enligt lagen betalar till kommunerna för de beräknade kostnaderna för ordnandet av vissa tjänster.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget, som presenteras som mellanresultat i kommunens resultaträkning, anger hur stor del av kostnaderna i driftsekonomin som behöver täckas med skatteintäkter och statsandelar. I en samkommun anger verksamhetsbidraget de internt tillförda medel i driftsekonomin som finns tillgängliga för att täcka samkommunens ränte- och andra finansieringskostnader samt avskrivningar och värdeminskningar.

Verksamhetsintäkter:

   Stöd och bidrag

Stöd, bidrag och andra inkomstöverföringar från staten, Europeiska unionen eller andra samfund bokförs som en egen grupp i resultaträkningen då stödet eller bidraget inte är en ersättning för kommunens prestationer eller en finansieringsandel för en investering. Sådana ersättningar är bland annat statsunderstöd för grundläggande utkomststöd, lönesubventioner och EU-stöd för kommunens egna utvecklingsprojekt inom driftsekonomin.

   Avgiftsintäkter

Avgiftsintäkter är klientavgifter och andra avgifter för varor och tjänster, vars prissättning inte syftar till att täcka produktionskostnaderna i sin helhet eller vars priser fastställs utifrån kundens betalningsförmåga. Grunderna för dessa avgifter fastställs ofta genom en lag eller förordning.

   Övriga verksamhetsintäkter

Till övriga verksamhetsintäkter hör andra än ovan nämnda regelbundna verksamhetsintäkter. Hit hör bland annat hyresintäkter och felparkeringsavgifter.

   Försäljningsintäkter

Försäljningsintäkter är intäkter för varor och tjänster som är avsedda att säljas till ett pris som främst ska täcka produktionskostnaderna.

Verksamhetsutgifter:

   Bidrag

Bidrag omfattar stöd och bidrag som betalats till hushållen samt stöd och bidrag som beviljats till samfund. Till bidrag som beviljas till hushållen hör bland annat utkomststöd och stöd för närståendevård. Till bidrag som beviljas till samfund hör bland annat verksamhetsunderstöd till föreningar, klubbar och väglag.

   Material, förnödenheter och varor

Till material, förnödenheter och varor hör bland annat kontors- och skoltillbehör, litteratur, läkemedel och vårdartiklar samt anskaffningskostnader för elektricitet.

   Personalkostnader

Till personalkostnaderna hör löner som är föremål för förskottsinnehållning och jämförbara utgifter samt kostnader som fastställs direkt utifrån löner, arvoden och dylikt, såsom pensionskostnader, socialskyddsavgifter samt lagstadgade och frivilliga personförsäkringsavgifter.

   Övriga verksamhetsutgifter

Till övriga verksamhetsutgifter hör bland annat hyreskostnader, skadeersättningar och direkta skatter som betalas av kommunen.

   Inköp av tjänster

Inköp av tjänster omfattar både tjänster som köps direkt för kommuninvånarna och tjänster som kommunen använder i sin egen serviceproduktion. Kundservice är slutproduktstjänster som riktar sig till kommuninvånarna, som kommunen köper av andra serviceproducenter. Andra än kundserviceavgifter är tjänster som används i kommunens produktion av prestationer, bland annat kontors- och experttjänster, ICT-tjänster samt renhållnings- och tvätteritjänster.

Årsbidrag

Årsbidraget är de internt tillförda medel som blir kvar efter de löpande utgifterna. Årsbidraget kan användas för investeringar, placeringar och amortering av lån.