Statens utgifter per utgiftsslag och inkomster per inkomstslag

Med rapporten nedan kan du granska utgifterna för statens verksamhet per utgiftsslag. I statens verksamhetsutgifter finns inte överföringsekonomins kostnader med. Verksamhetens utgiftsrapport visar i hurdana utgiftsposter statsförvaltningens utgifter för den egna verksamheten fördelas.

Rapporten har tre flikar med uppgifter om verksamhetens utgifter på olika noggrannhetsnivåer och ur olika synvinklar. I rullgardinsmenyn kan du välja det år och den avdelning som du vill granska. Standardvalet är det sista tillgängliga årets samt alla avdelningar tillsammans.

På rapportens andra flik Verksamhetsutgifter specificerade kan du granska vald kontogrupps nettoutfall per förvaltningsområde. På fliken Verksamhetsutgifter per förvaltningsområde kan du granska nettoutfallet för bokföringsenheterna inom det valda förvaltningsområde per kontogrupper. På de här flikarna kan du granska nettoutfallet även på månadsnivå genom att klicka på knappen Nettoutfall per mån.

OBS! Närmare uppgifter får du fram genom att klicka på +-tecknet i början av raden.

Tyvärr för tillfället finns rapporten endast på finska.

Med rapporten nedan kan du granska inkomsterna för statens verksamhet per inkomstslag. Här finns inte överföringsekonomins intäkter med. Funktionsprinciperna för verksamhetens inkomstrapport är motsvarande som för verksamhetens utgiftsrapport ovan.