Dottersamfund, intressesamfund, affärsverk och övriga enheter

I rapporten nedan sammanställs uppgifter om kommunens och samkommunens delägar- och dottersammanslutningar och andra enheter som hör till kommun- eller samkommunkoncernen.