Statens ICT-utgifter

En skild rapport om statens ICT-utgifter har sammanställts för att det i affärsbokföringen ska vara lättare att granska den helhet som ICT-utgifter i olika kontogrupper bildar. Rapporten grundar sig på utfallet på de konton i affärsbokföringen som används för att följa upp ICT-utgifterna.

I rapporten kan du granska de statliga ICT-utgifterna som helhet, enligt förvaltningsgren eller bokföringsenhet. I rapporten visas uppgifter från och med 2018.

Uppdelningen och datainnehållet i rapporten har uppdaterats den 23 februari 2023. Du får fram en beskrivning av rapportens datainnehåll och funktioner i rapportvyn. Själva rapporten finns för tillfället bara på finska.

Rapportens datainnehåll

Rapporten omfattar de nedan beskrivna affärsbokföringskontona. När det gäller kostnader har affärsbokföringens konton grupperats i konton som beskriver inköp från aktörer utanför den statliga budgetekonomin och konton som beskriver interna inköp inom den statliga budgetekonomin. Genom att klicka på infoknappen uppe till höger i rapporten kan du se en lista över de kontoklassificeringar som används i rapporten.

  • Balanskonton (investeringar): 11200 Köpta färdiga program och datasystem; 11400 Självtillverkade och på beställning tillverkade datasystem; 11900001 Förskottsbetalning för färdiga program och datasystem*; 11910011 ICT Pågående anskaffningar av immateriella anläggningstillgångar, anskaffningskonto**; 12550 ICT-utrustning; 12990011 ICT pågående anskaffningar av materiella anläggningstillgångar, anskaffningskonto**
    • För investeringarnas del omfattar rapporten de bokföringar som bildar budgetutgifterna för året i fråga.
    • *Lagt retroaktivt till rapporten 2023. Obs! Rapporten innehåller inte konton 12940000 Övriga förskottsbetalningar, eftersom ICTs andel av de skildes inte åt.
    • **Konton trädde i kraft 2023. Tidigare år innehåller inte ICT-utgifter som bokförts på kontona för påbörjade anläggningstillgångar i affärsbokföringen.
  • Utgiftskonton (externa ICT-utgifter): 42040000 Hyror för ICT-utrustning; 43220300 Dataöverföringstjänster; 43230000 ICT-användningstjänster; 43270000 Programtjänster; 43920001 Expert- och underhållstjänster inom datateknik; 45200000 Patent-, licens- och användarrättsavgifter
  • Utgiftskonton (interna ICT-utgifter): 43250000 Inköp av ICT-tjänster, interna; 43928001 Expert- och underhållstjänster inom datateknik, interna; 45208000 Patent-, licens- och användarrättsavgifter, interna; 43250002 Inköp av ICT-tjänster, ska aktiveras, interna; 43928003 Expert- och underhållstjänster inom datateknik, ska aktiveras, interna

I diagrammen i rapporten visas utfallet på affärsbokföringens konton för investeringar, externa och interna ICT-utgifter separat. Dessa åtskils för att utfallet på utgiftskontona för externa och interna inköp inte ska räknas samman i rapporteringen.  I inköpen av externa tjänster ingår också inköp som interna servicecenter inom den statliga budgetekonomin gör samt inköp som andra ämbetsverk och inrättningar gör, för vilka ämbetsverken och inrättningarna i fråga har fakturerat sina kunder, dvs. andra ämbetsverk. En sammanräkning av utfallen skulle leda till att utgifterna delvis rapporteras dubbelt.

När det gäller investeringar bör man beakta att fram till år 2022 innehåller rapporten inte ICT-utgifter som bokförts på kontona för påbörjade anläggningstillgångar i affärsbokföringen. ICT-investeringarnas andel av de påbörjade anläggningstillgångarna kunde inte tidigare inkluderas i rapporten, eftersom de inte åtskilde från övriga påbörjade anläggningstillgångar i affärsbokföringen.

Rapportens funktioner

I rapportens övre del kan du ställa in avgränsningar för diagrammen med filtreringsfunktioner. Sett från vänster ska du välja den tidsperiod du vill granska (År, Månad), de organisatoriska avgränsningarna (Förvaltningsgren, Bokföringsenhet), avgränsningarna som gäller kontogruppen och affärsbokföringskontona samt utgiftsgruppen (investeringar, interna ICT-utgifter, externa ICT-utgifter). Lägre ner finns en närmare beskrivning av hur filtreringsfaktorerna kan utnyttjas för de olika diagrammen.

Som standard visas alla år och alla förvaltningsgrenar inklusive bokföringsenheter i rapporten. I fråga om affärsbokföringens konton visas på motsvarande sätt utfallsuppgifterna för alla konton som ingår i rapporten.

I rapportens övre högra hörn visas den senaste månaden som rapporten omfattar (i formen år/månad).

I diagrammet Utgifter totalt framställs ICT-utgifterna indelade i investeringar (balanskonton), externa ICT-utgifter (utgiftskonton för externa inköp) och interna ICT-utgifter (utgiftskonton för interna inköp). Diagrammet innehåller alltid uppgifter om innevarande budgetår och de föregående fyra åren. Diagrammet omfattar också alltid alla balans- och utgiftskonton som ingår i rapporten. Med filtreringarna Förvaltningsgren och Bokföringsenhet kan du avgränsa diagrammet till att visa önskad organisatorisk avgränsning.

I diagrammet ICT-utgifter per kontogrupp visas utfallet på affärsbokföringens konton. Som standard rapporteras alla förvaltningsgrenar och utfallet på alla de affärsbokföringskonton som ingår i rapporten. Du kan ändra avgränsningarna i diagrammet med filtreringsfunktionerna genom att välja önskad tidsperiod (År, Månad), önskade organisationer (Förvaltningsgren, Bokföringsenhet) eller önskade konton (Kontogrupp, ABF-konto). Med hjälp av filtreringen utgiftsgrupp kan du välja att granska investeringar samt antingen interna eller externa ICT-utgifter.

I diagrammet visas det årliga utfallet per förvaltningsgren enligt valet av ICT-utgifter. I diagrammet visas alltid investeringar, externa eller interna ICT-utgifter (filtrering enligt utgiftsgrupp eller filtrering som är knuten till diagrammet). Med filtreringen Kontogrupp, ABF-konto kan du ytterligare avgränsa de kontoutfall som visas i diagrammet. Diagrammet uppdateras också utifrån filtreringarna År, Månad och Förvaltningsgren, Bokföringsenhet.

Det är möjligt att fördjupa sig i uppgifterna i rapportens olika vyer. Fördjupningsegenskaperna visas som knappar i övre högra kanten av vyn när du för pekaren på visualiseringen. Mer detaljerade instruktioner för användning av fördjupningsegenskapen finns på Microsofts PowerBI-hjälpsidor. Du kan ladda ner bakgrundsinformation från tabellvyn genom att föra kursorn över tabellen och klicka på knappen med tre punkter som visas i övre högra hörnet. En meny öppnas och när du väljer alternativet ‘Exportera uppgifter’, kan du ladda ner tabellen i Excel-format.