Målen för hållbar utveckling i ansvarsrapporterna

I rapporten granskas ansvarsrapporterna på bokföringsenhetsnivå. Enligt 12 a § i lagen om statsbudgeten (423/1988) är bokföringsenheter republikens presidents kansli och ministerierna samt som funktionellt och ekonomiskt ändamålsenliga helheter ämbetsverken, inrättningarna och andra organ. De ämbetsverk och inrättningar som hör till bokföringsenheterna kan kallas resultatstyrda ämbetsverk och arbetsgivarämbetsverk.

Det är dock inte alltid mest ändamålsenligt att utarbeta en ansvarsrapport på bokföringsenhetsnivå. Därför kan det finnas flera rapporter om en bokföringsenhet. Så är fallet till exempel inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde, där man från bokföringsenheten vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) utöver Institutet för hälsa och välfärds egen rapport även har producerat ansvarsrapporten för Niuvanniemi sjukhus. Förvaltningsområdena har olika antal bokföringsenheter.

PowerBI rapporten är tyvärr tillgänglig bara på finska.