Statens intäkts- och kostnadskalkyl

Inkomst- och utgiftsbegreppet inom affärsbokföringen motsvarar allmän affärsbokföring. In- och utlåning behandlas då som finansiella transaktioner. Inkomster och utgifter periodiseras till intäkter och kostnader för utarbetandet av intäkts- och kostnadskalkylen och balansräkningen. Reservationsanslag som inte har använts under budgetåret och som kan användas följande budgetår inverkar inte på intäkts- och kostnadskalkylen eller balansräkningen.

Rapporten består av tio tabeller som presenterar intäkter och utgifter enligt kontogrupp. De tre första tabeller innehåller verksamhetens intäkter och kostnader samt återstod I som bildas av skillnaden mellan dessa. I de följande tre presenteras finansiella intäkter och -kostnader, extraordinära intäkter och kostnader samt skillnaden mellan dessa, som tillsammans med återstod I bildar återstod II. I följande tabell presenteras överföringsekonomins intäkter och kostnader samt skillnaden mellan dessa, som tillsammans med återstod II bildar återstod III. I följande tabell presenteras intäkter av skatter och obligatoriska avgifter, som läggs till i återstod III. Resultatet blir räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod.

Siffror i rapporten presenteras med en miljon euros noggrannhet.

I kolumnerna ingår den rapporterade månadens inflöde från början av året jämfört med föregående års inflöde från början av året. De följande kolumnerna visar skillnaden mellan dessa år i euro och i procent.

Under året kommer rapporten att få en undersökningsfunktion, med hjälp av vilken uppgifterna kan granskas mer i detalj enligt bokföringsschemat för statens bokföring.