Kommunernas ekonomi

Uppgifterna om kommunernas ekonomi baserar sig på de uppgifter som kommunerna själva lämnat in i Statskontorets informationstjänst om kommunekonomin. Uppgifter om kommunernas budget och planering lämnas in årligen till Statskontoret. I den rapporteringshelhet som lämnas in för varje år ingår uppgifter för fyra år: föregående år, följande år (det vill säga budgetåret) samt ekonomiplanen för de två därpåföljande åren.

Från och med 2021 rapporterar kommunerna utfallet för innevarande års ekonomi kvartalsvis till Statskontoret.

I avsnittet om kommunernas ekonomi finns rapporter för kommunernas budget- och planeringsuppgifter samt kommunernas kvartalsrapporteringsuppgifter.

Tolkningsinstruktioner och en ordlista finns i avsnittet Kommunekonomins ABC