Ekonomiuppgifter

Välkommen att bekanta dig med statens ekonomiuppgifter! Vi har sammanställt ett omfattande urval ekonomirapporter, där statens ekonomi analyseras ur olika synvinklar.

Statens bokföring består av budgetekonomin och fondekonomin:

  • Budgetekonomin grundar sig på budgeten, som riksdagen godkänner för ett år åt gången, och på tilläggsbudgetar som ges vid behov under året. En del rapporter har gjorts upp utifrån uppgifterna i budgeten och en del utifrån uppgifterna i affärsbokföringen. Rapporterna som gjorts upp utifrån budgetbokföringen beskriver hur mycket som budgeterats för olika ändamål, vilka anslag ministerierna har till sitt förfogande och hur mycket inkomster staten fått. Affärsbokföringens uppgifter är till större nytta för de statliga myndigheternas ledning (t.ex. personalkostnadernas storlek och hur mycket som har använts för hyror och kontorskostnader osv.). I avsnittet Statens ekonomiuppgifter i andra tjänster finns länkar till kontoplaner för budgetekonomin och affärsbokföringen.
  • I statens fondekonomi ingår statens fonder inom budgetekonomin, övriga statliga fonder och fonder utanför budgetekonomin, som också är en del av statsekonomin. Bokföringen av fonderna utanför budgeten omfattar endast affärsbokföringen.

Månadsöversikten över statsekonomin innehåller ett brett urval rapporter om budgeten och statsekonomin och en analys av statsekonomin som baserar sig på rapporterna. I våra publikationer ingår också statens bokslut, som görs upp årligen om budgetekonomin.

Bekanta dig med:

Tolkningshjälp och terminologi finns här:
Statsförvaltningens ABC

Tips! Med blanketten Ge respons som finns nere på sidan kan du ge förslag på ekonomirapporter som du skulle behöva och som på det viset skulle komma till nytta också för andra som behöver information.