Tjänsten Granskaförvaltningen.fi har utvidgats med uppföljning av den regionala utvecklingen

Statskontoret har i samarbete med arbets- och näringsministeriet utarbetat ett helt nytt avsnitt i tjänsten Granskaförvaltningen.fi, under vilken det finns helheter för lägesuppföljning av den regionala utvecklingen; befolkning, sysselsättning, regional ekonomi, kompetens och förnyelse, hälsa och välfärd samt livsmiljö. Helheten publicerades den 1 september 2020. Utvecklingen av sidhelheten fortsätter ännu efter detta till vissa delar.

Rapporterna om lägesuppföljningen av den regionala utvecklingen grundar sig på omfattande informationshelheter. Informationen som används i rapporterna produceras av Statistikcentralen, Institutet för hälsa och välfärd, Utbildningsstyrelsen (Sotkanet), Skatteförvaltningen, Traficom och arbets- och näringsministeriet.

Rapporterna har till vissa delar beröringspunkter med helheten för kommunernas lägesuppföljning (Kuntien tilanneseuranta) som redan tidigare publicerats på Granskaförvaltningen.fi, men i uppföljningen av den regionala utvecklingen kan användaren granska helheterna också enligt områdesindelning, enligt NTM-central och regionkommun.

Det tekniska underhållet av rapporterna sköts av Statskontoret. Frågor om datainnehållet besvaras av arbets- och näringsministeriet: aluekehitys(at)tem.fi.

Avsnittet för områden (Alueet) finns tillsvidare endast på finska. Helheten kommer senare också på svenska.