59

    Av statsandelarna för kommunal basservice bestäms 59 procent på basis av kommunens åldersstruktur. Detta och mycket annat kan du läsa i den nya rapporten om statsandelarna i portalen Granskaförvaltningen.fi.

    Syftet med statsandelarna är att i hela landet garantera tillgången till de offentliga tjänster som kommunerna ansvarar för. Statsandelssystemet består av en kompensation för kostnadsskillnader och en utjämning av inkomstbasen. Statsandelsprocenten för kommunal basservice beskriver kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna på riksnivå.

    Statsandelen för basservice är den mest betydande delen av statsandelssystemet och samordnar finansieringen av kommunal basservice. Statsandelen för basservicen är kalkylerad och baserar sig på kommuninvånarnas servicebehov och omständighetsfaktorer. Kalkylmässigheten betyder att beloppet av statsandelen inte påverkas av hur kommunen ordnar sin serviceverksamhet och hur mycket medel den använder för den.

    GRANSKA STATSANDELARNA (på finska)