Statsekonomins månatliga finansieringsanalys

Statsekonomins månatliga finansieringsanalys har förnyats. Statsekonomins månatliga finansieringsanalys har sedan publikationen för januari 2021 överförts till denna sidan med hjälp av rapporteringsverktyget Power BI. I uppgifterna för jämförelseåren kan det förekomma små skillnader på webbplatsen granskaförvaltningen.fi som kommer att uppdateras i samband med publiceringen av de månatliga analyserna.

Som Power BI-rapport publiceras alltid endast den senaste månatliga finansieringsanalysen om statsekonomin. Föregående månatliga analyser finns som PDF-filer. I uppgifterna för jämförelseåren kan det förekomma små skillnader som kommer att uppdateras i samband med publiceringen av de månatliga analyserna.

Med statsekonomins månatliga finansieringsanalys rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden.

Staten är bokföringsskyldig i fråga om sin budgetekonomi. Bokföringsskyldigheten fördelar sig på bokföringsenheterna. Bokföringsenheterna består av republikens presidents kansli och ministerierna samt
ämbetsverken, inrättningarna och de övriga enheterna som en funktionellt och ekonomiskt ändamålsenlig
enhet. Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten lämnar in sin bokföringsinformation till
centralbokföringen varje månad. Informationen i meddelandet tas ur centralbokföringens databas. I rapporteringen används inte de nationalekonomiska begrepp som Statistikcentralen använder i sin
rapportering.

Sidorna 1–5 i meddelandet beskriver budgetekonomin. Informationen på sidorna 1 och 2 har tagits ur
budgetbokföringen, vilket innebär att inkomsterna och utgifterna presenteras med begreppen i budgeten.
Informationen på sidorna 3–5 har tagits ur affärsbokföringen och presenteras med de begrepp som används i
denna.

I statens intäkts- och kostnadsberäkning (sidan 3) och i statens balansräkning (sidorna nummer 5) har intäkterna och utgifterna samt fordringarna och skulderna mellan ämbetsverken och inrättningarna eliminerats. De
eliminerbara beloppen avdras från den kalkylraden som beloppet tillhör.

Sidorna 6–9 beskriver statsekonomin. Med statsekonomi avses den ekonomiska helhet som utgörs av
budgetekonomin och den fondekonomi som står utanför budgeten. Transaktionerna mellan budgetekonomin
och fondekonomin samt de inbördes fordringarna och skulderna har eliminerats i tabellerna. Uppgifterna i
tabellerna har hämtats ur informationen från affärsbokföringen, vilket innebär att de presenteras med begrepp
från denna.

Statsekonomins finansieringskalkyl presenteras i form av en kassaflödesanalys. Noggrannare anvisningar om
hur man läser kassaflödesanalysen finns på Statskontorets webbplats. Där finns också de tidsserier som
anknyter till kassaflödesanalysen samt publiceringstidtabellen för månadsmeddelandet.
Ytterligare information om Statsekonomins månadsmeddelande fås från Centralbokföringen, tfn 0295 50 2000 eller per e-post på adressen kkp@valtiokonttori.fi.