Statsekonomins månatliga finansieringsanalys

Statsekonomins månatliga finansieringsanalys har förnyats. Statsekonomins månatliga finansieringsanalys har sedan publikationen för januari 2021 överförts till denna sidan med hjälp av rapporteringsverktyget Power BI. I uppgifterna för jämförelseåren kan det förekomma små skillnader på webbplatsen granskaförvaltningen.fi som kommer att uppdateras i samband med publiceringen av de månatliga analyserna.

Som Power BI-rapport publiceras alltid endast den senaste månatliga finansieringsanalysen om statsekonomin. Föregående månatliga analyser finns som PDF-filer. I uppgifterna för jämförelseåren kan det förekomma små skillnader som kommer att uppdateras i samband med publiceringen av de månatliga analyserna.

Med statsekonomins månatliga finansieringsanalys rapporteras förverkligandet av statsbudgeten, statens intäkter, utgifter, tillgångar, skulder och kassaflöden.

Staten är bokföringsskyldig i fråga om sin budgetekonomi. Bokföringsskyldigheten fördelar sig på bokföringsenheterna. Bokföringsenheterna består av republikens presidents kansli och ministerierna samt ämbetsverken, inrättningarna och de övriga enheterna som en funktionellt och ekonomiskt ändamålsenlig enhet. Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten lämnar in sin bokföringsinformation till centralbokföringen varje månad. Informationen i meddelandet tas ur centralbokföringens databas. I rapporteringen används inte de nationalekonomiska begrepp som Statistikcentralen använder i sin rapportering.

Sidorna 1–5 i meddelandet beskriver budgetekonomin. Informationen på sidorna 1 och 2 har tagits ur budgetbokföringen, vilket innebär att inkomsterna och utgifterna presenteras med begreppen i budgeten. Informationen på sidorna 3–5 har tagits ur affärsbokföringen och presenteras med de begrepp som används i denna.

I statens intäkts- och kostnadsberäkning (sidan 3) och i statens balansräkning (sidorna nummer 5) har intäkterna och utgifterna samt fordringarna och skulderna mellan ämbetsverken och inrättningarna eliminerats. De eliminerbara beloppen avdras från den kalkylraden som beloppet tillhör.

Sidorna 6–9 beskriver statsekonomin. Med statsekonomi avses den ekonomiska helhet som utgörs av budgetekonomin och den fondekonomi som står utanför budgeten. Transaktionerna mellan budgetekonomin och fondekonomin samt de inbördes fordringarna och skulderna har eliminerats i tabellerna. Uppgifterna i tabellerna har hämtats ur informationen från affärsbokföringen, vilket innebär att de presenteras med begrepp från denna.

Statsekonomins finansieringskalkyl presenteras i form av en kassaflödesanalys. Noggrannare anvisningar om hur man läser kassaflödesanalysen finns på Statskontorets webbplats. Där finns också de tidsserier som anknyter till kassaflödesanalysen samt publiceringstidtabellen för månadsmeddelandet. Ytterligare information om Statsekonomins månadsmeddelande fås från Centralbokföringen, tfn 0295 50 2000 eller per e-post på adressen kkp@valtiokonttori.fi.