Statsekonomins månadsöversikt för september 2022

Statens underskott har fortsatt att krympa i linje med föregående månad. Statsekonomins finansieringanalysis avslöjar orsakerna till sammandragningen.

Kassaflödet från statens egen verksamhet på 30 383 miljoner euro har ökat jämfört med föregående år (27 444 miljoner euro 9/2021). Som regel har transfereringsekonomins kassaflöde, bestående av inkomstöverföringar till andra såsom kommuner och hushåll, legat kvar på fjolårets nivå. Å andra sidan har kassaflödet av investeringar som består av anläggningstillgångar, investeringar och lån, på -2 121 miljoner euro, fördubblats jämfört med föregående år (-1 035 miljoner euro).

Kassaflödet från finansieringen, som till största delen består av nettoförändringen av statsskulden, har också ökat med 6 950 miljoner euro (4 830 miljoner euro). Förändringen av statens likvida medel på 4 755 miljoner euro är alltså flerfaldig jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år (296 miljoner euro 9/2021).

Webbplatsen för Statsekonomins månatliga översikt har publicerad den 18 oktober 2022