Netra stängs den 23 mars 2020 – i framtiden får du information från Granskaförvalningen.fi

Informationen om statens ekonomi, personal och effektivitet har hittils publicerats i Netra-tjänsten. Netra stängs 23.3.2020 kl. 16.15. Största delen av data i Netra har förts till Granskaförvaltningen.fi.

I denna nyhet finns det sammanlagt allt som ska ändras och allt som inte när det gäller slutandet av Netra.fi-tjänsten.

Vad återstår oförändrad?

Granskning av statens informationer från offentlig tjänst

Statliga ekonomi-, resurs- och resultatdata finns också framdeles tillgängliga i den offentliga, om än nya rapporteringstjänsten. I granskaförvaltningen.fi finns det olika färdiga rapporter om samtliga datainnehåll ovan, så att de är lättare än tidigare att förstå och hitta.

Vårt mål är att de färdiga rapporterna i så stor utsträckning som möjligt ska täcka olika informationsbehov, vare sig man vill granska staten i sin helhet, eller till exempel per administrativa sektorer eller enskilda redovisningsenheter. Användaren kan valfritt filtrera rapportvyer och granska data till exempel visavi budgeträkenskaper eller affärsredovisningen. Färdiga rapporter redigeras eller förverkligas ytterligare på basis av behov och efterfrågan.

Statens resultatinformationssystem

Resultatdatasystemet, där resultatstyrda ämbetsverk registrerar sina resultatmål och deras utfall ändras inte. Endast inloggningen till systemet ändrades i november 2019. Användare av systemet har informerats separat om detta.

Planerings- och uppföljningsdokument för resultatstyrda ämbetsverk samt VES-/TES -dokument

Redovisningsenheter upprätthåller länkar till planeringens och uppföljningens dokumentsidor i resultatinformationssystemet såsom tidigare. Alla länkar finns samlat tillgängliga i Granskaförvaltningen.fi > resultatuppgifter > dokument för ämbetsverkens planering och uppföljning. Palkeet upprätthåller länkar till myndigheternas VES- / TES -dokumentsidor.

Alla dessa länkar finns samlat tillgängliga i Granskaförvaltningen.fi > personaluppgifter > tjänste- och arbetskollektivavtalsdokument.

Statens ekonomiförvaltningens datainnehåll

Förutom färdiga rapporter, kan användaren via ett öppet gränssnitt hämta ekonomiförvaltningens datainnehåll för egen bearbetning. Gränssnittet kommet att släppas de närmaste dagarna i Granskaförvaltningen > Staten > Ekonomiuppgifter.

Vad ändras?

Egenrapportering

I den nya Granskaförvaltningen.fi-tjänsten är samma information tillgänglig som i Netra.fi-tjänsten, till exempel kan finansiell information fortfarande granskas på statlig, administrativ och redovisningsenhetsnivåer genom att gå till de lägsta bokföringsnivåerna enligt bokföringens och budgetbokföringens kontoplan. Den nya tjänsten ger dock inte lika omfattande möjligheter för frivillig rapportering, utan data granskas med hjälp av färdiga rapportvyer. Förutom färdiga rapporter, kan användaren via ett öppet gränssnitt även hämta rådata ur statens centrala bokföringsdata för egen bearbetning.

Inom statsförvaltningen utförs rapportering av ekonomidata även i nuläget i Kiekus datasystem, som även omfattar centralbokföringens data. Vårt mål är att experter med behov av mer detaljerad information kunde få relevant rätt till rapporter om data i Kiekus centralbokföringen. Vi undersöker just nu denna möjlighet tillsammans med centralbokföringens personal och Palkeet. Informationsbehovet utöver den offentliga tjänstens utbud tillgodoses av analys- och rapporteringstjänster vid Statskontoret och Palkeet.

Ledningens rapporteringstjänst eller färdiga rapporter för regelbundet utskick via e-post

Färdiga rapporter som regelbundet skickas med e-post eller ledningens så kallade rapporteringstjänster stryks som sådan ur serviceutbudet. Samma datainnehåll finns i den offentliga rapporteringstjänsten, till exempel det finns reporter om statens anskaffningsutgifter och resekostnader i Granskaförvaltingen > staten > Statens anskaffningsutgifter och resekostnader. Informationen uppdateras alltjämt på månadsvis.

Frågor eller bekymmer? Kontakta oss!

Vi vill utveckla Granskaförvaltningen.fi för dina behov på bästa möjliga sätt. Vi tar alla idéer och farhågor tacksamt emot.

I synnerhet i fråga om mer detaljerad specifikation av den statliga förvaltningens interna rapporteringsbehov och om eventuella rapporteringsbehov hos Kiekus centralbokföring, ber om era synpunkter, så att vi i tid kan ställa beredskap för dem.

Kontaktinformation:

Uppgiftsförfrågningar och förfrågningar som rör granskaförvaltningen.fi innehåll och anvisningar
analysointipalvelu@valtiokonttori.fi

Förfrågningar som rör Granskaförvaltningen.fi-tjänstens utveckling och interna rapporteringsbehov
projektledare Anna Sirenius, anna.sirenius@valtiokonttori.fi

Resultatinformationssystem
projektledare Kimmo Järvinen, kimmo.jarvinen@valtiokonttori.fi