64

    Visste du att staten har 14 förvaltningsområden med sammanlagt 64 bokföringsenheter?

    Bokföringsenheterna består av resultatstyrda ämbetsverk, under vilka det finns arbetsgivarämbetsverk. Det finns hela 192 arbetsgivarämbetsverk. Till exempel Domstolsverket är indelat i flera regionala arbetsgivarämbetsverk: tingsrätterna, förvaltningsdomstolarna och hovrätterna. Under arbets- och näringsministeriet finns många NTM-centraler och arbets- och näringsbyråer.

    Ännu år 2020 fanns det 65 bokföringsenheter. Vid årsskiftet upplöstes en av bokföringsenheterna, Försvarsförvaltningens byggverk. Under Senatfastigheter, som fungerar som statens affärsverk, grundades den 1 januari 2021 det nya affärsverket Försvarsfastigheter, som betjänar i synnerhet Försvarsmakten.

    Se nyhet från Senatfastigheter den 4 januari 2021 (på finska) >

    UNDERSÖK STATENS ORGANISATIONSSTRUKTUR MED HJÄLP AV VISUALISERING >