14

  När de små skoleleverna får sitt välförtjänta sommarlov är det dags att lyfta fram skolorna som föremål för månadens siffra.

  År 2019 fanns det sammanlagt 14 grundskolor i Finland med över 1000 elever. Elva kommuner hade sådana skolor.

  Detta och mycket mer får du veta i vår nya rapport om undervisningsväsendet. Rapporten innehåller uppgifter om kostnader och deltagande när det gäller småbarnspedagogiken samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

  Bekanta dig med rapporten om kommunernas undervisningsväsen (på finska) >

  Kommunernas lägesuppföljning ger heltäckande information om kommunerna i Finland

  I kommunernas lägesuppföljning har information samlats om

  • kommunekonomin,
  • den regionala ekonomin,
  • kriskommuner,
  • kommunernas personal,
  • befolkningsstrukturen,
  • social- och hälsotjänster,
  • statsandelar,
  • skatter och
  • undervisningsväsendet

  Rapporterna har sammanställts utifrån flera öppna informationskällor. Till exempel i rapporten om undervisningsväsendet har man som informationskällor använt uppgifter från Statistikcentralen, FPA och Sotkanet.

  Innehållet i rapporterna har fastställts tillsammans med finansministeriet och Statskontoret ansvarar för deras tekniska genomförande och underhåll.

  14

   As schoolchildren are starting their well-earned summer holiday, it is appropriate to take a look at schools in the series ‘monthly figure’.

   In 2019, there were 14 comprehensive schools in Finland that had more than 1,000 pupils. There were 11 municipalities with such schools.

   This and many other pieces of information are available in our new report on the education sector. The report presents cost and participation data on early childhood education and care, pre-primary education and basic education.

   Examine the report on the municipal education sector (in Finnish) >

   The monitoring service on municipalities provides comprehensive information on Finland’s local government

   The service monitoring development trends in Finnish municipalities provides information on

   • municipal finances
   • regional economy
   • municipalities in crisis
   • municipal personnel
   • population structure
   • health and social services
   • central government transfers
   • taxes
   • education services

   The reports have been compiled using a variety of open data sources. For example, the report on education services is based on the information supplied by Statistics Finland, Kela and Sotkanet.

   The contents of the reports have been defined in cooperation with the Ministry of Finance, and their technical implementation and maintenance is the responsibility of the State Treasury.

   14

   Pienten koululaisten jäädessä ansaituille lomille, on aika nostaa kuukauden luvun kohteeksi koulut.

   Suomessa oli vuonna 2019 yhteensä 14 peruskoulua, joissa oli yli 1000 oppilasta. Tällaisia kouluja oli  11 kunnassa.

   Tämän ja paljon muuta tietoa saat uudesta opetustoimen raportistamme. Raportille on kerätty varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen liittyviä kustannus- ja osallistumistietoja.

   Tutustu kuntien opetustoimen raporttiin >

   Kuntien tilanneseuranta tarjoaa kattavasti tietoa Suomen kunnista

   Kuntien tilanneseurantaan on koottu tietoa

   • kuntien tlaoudesta,
   • aluetaloudesta,
   • kriisikunnista,
   • kuntien henkilöstöstä,
   • väestörakenteesta,
   • sosiaali- ja terveyspalveluista,
   • valtionosuuksista,
   • veroista ja
   • opetustoimesta

   Raportit on koostettu useista avoimista tietolähteistä. Esimerkiksi opetustoimen raportissa tietolähteinä on käytetty Tilastokeskuksen, Kelan ja Sotkanetin tarjoamia tietoja.

   Raporttien sisältö on määritelty yhdessä valtiovarainministeriön kanssa, ja niiden teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Valtiokonttori.

   TUTKI KUNTIA >